Op alle artikelen is de wettelijke garantie van toepassing, dit wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Een product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. De wettelijke garantie is tevens terug te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Indien het product een gebrek vertoont dat niet zichtbaar was op het moment van aankoop, dan moet u dit binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek mededelen aan Impona. Indien, naar het oordeel van Impona, het product inderdaad gebreken vertoont (die niet te wijten zijn aan normale slijtage, verkeerd gebruik en/of het niet verrichten van onderhoud), dan zal Impona het product herstellen of vervangen binnen een door Impona aan te geven termijn. Tijdens deze reparatie heeft u geen recht op een vervangend product, dan wel enige vorm van vergoeding.

Indien, naar het oordeel van Impona, herstel niet mogelijk is, dan wel dit niet van Impona verwacht kan worden gezien de kosten van dit herstel, zal Impona een vergelijkend vervangend product aanbieden. Indien dit niet mogelijk is, dan zal Impona het aankoopbedrag teruggeven.

Wanneer zich niet gehouden wordt aan de door Impona gegeven instructies, of wanneer het product op een verkeerde manier gebruikt wordt; dan wel geen onderhoud aan het product heeft verricht, dan heeft u geen recht op enige vorm van herstel, vervanging of vergoeding. Tevens vervalt de mogelijkheid zich op enige vorm van garantie te beroepen indien het product is bewerkt.
Op sieraden wordt één jaar garantie verleend vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van alle Impona producten waar leer in verwerkt zit. Op deze prodcuten zit één half jaar garantie vanaf de aankoopdatum.